4, అక్టోబర్ 2018, గురువారం

కాలన్న యాదిలో


కష్టించే బతకమన్నవ్
అన్యాయాన్నెదిరించమన్నవ్
ఆరాద్యుడెవడో తేల్చిచెప్పావ్
ఉద్యమమే ఊపిరన్నవ్
పోరాటాల దారి చూపావ్
నిత్య సంఘర్షణ
నిజానికై ఆపత్తన
నిజాముపై దండెత్తిన
నీ కరవాలానికి నమస్కారం
నీ కలానిది కాలాతీతం
కాలన్నా
నీ అక్షరం లక్ష మెదల్లని కదిలించింది
నీ మార్గదర్శనం తెలంగాణని సాధించింది
ఇప్పుడు
నీ బోధనలు చెవికెక్కాలి
ఏ పార్టీ వాడో కాదు ఏ పాటి వాడో చూడూ
చేసేది కాదూ చేసిందేంటో చూడూ
పెట్టుకొనే టోపీ కాదూ పెట్టిన టోపీ చూడూ
అలాగే
పుట్టుక నీది చావు నీది బతుకంతా దేశానిది
చెప్పినోడివి కాదూ బతికినోడివి నీవూ
కాలన్నా
మరోసారి పుట్టన్నా
మా మధ్యనే పుట్టన్నా
తెలంగానం చేద్దాం
అన్యాయన్నెదిరిద్దాం

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి