31, మార్చి 2020, మంగళవారం

ఏదీ నీదిఈ ప్రక్రుతి మనోహరం ఎప్పుడూ నీ సొంతమా?
ఉహు... ఉహు... కాదు కాదు
నేడు నీ చెంతనున్నది
నిన్నెవరిదో... మెన్నున్నదో...
నేడు నీ పక్కనున్నది
రేపు ఎవరి పక్కో...
ఏదీ నీది...
నీవు తాగిన నీరే నీది కాదు
నీవు చూచినది నీకే కావాలన్నా తగునా...
యోచింపుము నేనన్న మాటలు
సత్యా సత్యములో తెలియును
అటు పిమ్మట రమ్ము నేనొసగుదును
నీకు బోద రావి చెట్టు బోదన
ఇవ్వాళ్ల నిన్ను రావోయి అని పిలిచినది
రేపు ఎవరి దగ్గరో...
నేడు నీ పక్కనున్నది
కాలక్రమమున ప్రక్కవాని ప్రక్కనుండు
అది తెలుసుకో.. తెలుసుకొని మసులుకో...   --- 07.11.2001

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి