31, మార్చి 2020, మంగళవారం

నా మది భావంనేను... ఉహ తెలిసినంత వరకూ
నా గొంతు విప్పి ఎరుగనూ
నిన్ను చూసాక తెలిసింది నా గొంతు
నానుకొని మనసుందీ ఆ
 మనస్సులో మదుర భావముందీ
దానికీ ఓ రూపముంది ఆ రూపము నువ్వే కాబోలు
అందుకే
నా మది భావాలను విప్పి
ఆలకిస్తున్నాను నీ ఎదుట నువ్వు
తిలకిస్తావనే ఆశతోనే
అందుకే ఓ ప్రియ నేస్తమా...
ప్రేమ అంటే
సినిమాలో పాడే డ్యూయెట్ అనుకున్నాను
కానీ కాదు అదు నిజమని ప్రేమంటే
సముద్రము లోని అలల లాగ
ఎప్పుడూ తీరం వైపు
గమ్యం వైపూ ప్రయాణించే ఒక
మదురు సుధా గానమనీ
తెలిసింది ఇప్పుడే ప్రేమంటే
చూపూ చూపూ కలిసాయి
సొగసు వగసుని చూసాయి ఇక
ఆ జంట కలవడమేననీ మిగిలినదీ
అనుకున్నాను కానీ
హూ...హూ... కాదు కాదు...
మనసులోని మూగ భావాలను
కనుల భాషతో వ్యక్తం చేస్తూ...
నీకు నే తోడూ నీడై వుంటానని
మనసులు చేసుకొనే రాజీ
ఫలితమే ప్రేమని తెలిసిందీ ఇప్పుడే....                  9.9.2001

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి